การจัดการสารสนเทศสำหรับผู้นำองค์กรและผู้บริหาร

  • title

0
ຍັງບໍ່ມີຄະແນນ
ໝວດ: Education
ຜູ້ພິມ: ExpernetBooks
ຜູ້ຂຽນ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนวัฒน์  โกญจนาวรรณ
SKU: B14040003
ສະຖານະພາບປື້ມ: ບໍ່